See other templatesSee other templates

Paus Franciscus

Alleen als het gaat om misbruik in de kerk is men actief in de pers.

In ons landelijk en regionaal nieuws is hij de voorbije tijd doodgezwegen eigenlijk na een indrukwekkend belangrijke reis naar de Verenigede emiraten. Zelf noemde hij de 3-daagse tocht een 'verrassing' van God.

“Geliefde broers en zussen, deze reis is een van de verrassingen van God. Laten we dus Hem en zijn Voorzienigheid loven. Laten we bidden dat het gestrooide zaad volgens zijn wil vrucht mag dragen. Naast de toespraken in Abu Dhabi is er nog een andere stap gezet: de grootimam van Al-Azhar en ikzelf hebben het Document over de Menselijke Broederschap getekend. Hierin bevestigen we samen de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders te leven, omdat we zonen en dochters van God zijn. We veroordelen elke vorm van geweld, vooral dat in naam van de religie en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden. In veel landen zal dit document bestudeerd worden in scholen en universiteiten. Ik spoor jullie aan het ook te lezen, om het te kennen, want het bevat veel inspiratie om vooruit te gaan in de dialoog over menselijke broederschap”.

Om alvast te noteren

Op zondag 19 mei is er om 14.30 een concert in de kerk van Vijlen. Een halleluja – concert. Met het Landgraafs Symfonie Orkest en enkele solisten waaronder o.a. Amy Schillings en Nic Hermans laten we blij makende klanken horen. We bieden dit concert tevens aan aan de scheidende burgemeester van Vaals als positief geluid voor zijn inzet ook voor de gemeenschap van dit deel van zijn gemeente. Aanvang is half drie. Kaarten gaan in de verkoop straks voor 10 €

Kinderwoorddienst.

Deze maand valt de derde zondag op 17 februari. Op die dag worden de aanwezige kinderen uitgenodigd vanaf het begin van de mis om uit de mond van juffrouw José en elkanders inbreng stil te staan bij het evangelie van die dag. Een van de kinderen trekt voor de zegen iemand uit de pot die het bloemetje van de maand krijgt.

Bisschop bezoekt dekenaat Gulpen

Mgr. Harrie Smeets maakt een begin dit jaar alle dekenaten beter te willen leren kennen. En wel door zich persoonlijk op de hoogte te komen stellen. De periode waarin hij dit doet is voor het Heuvelland tussen 26/30 juni. Daarmee bijt deken Bronneberg de spits af. De bisschop vertelde al eerder dat hij hier het minst bekend is. U hoort er straks meer van wanneer er een plan de campagne klaar ligt.

Verleid door de bliksemafleider

Aangelokt door onze kerkgebouwen werden mensen  bekoord zich te laten meeslepen om aan de verleiding niet te weerstaan om het slechte pad kiezen. De kerken van Holset en Vijlen werden bezocht om de beurs te spekken.  ‘Bliksems nog aan toe’ moeten de eerste ontdekkers gedacht hebben toen ze enkele meters koper misten. Als het nu gaat donderen gaat de kerk de mist in. Maar dat overkomt ons toch al. Want de schade is duizenden keren groter dan wat het de ongenodigde bezoekers zal opbrengen.

Blasiuszegen

Op 3 februari zoeken mensen in de kerk graag weldadige voorspraak te ontvangen van de Heilige Blasius. Hij behoort tot de 14 noodhelpers. Zijn levensverhaal maakt dat hij bekend stond vanwege zijn macht over het kwaad. Mensen in nood kregen door zijn ingrijpen hulp, verlichting en genezing. Een verering welke sinds de 12de eeuw hoge vlucht nam. In de Martinus geven we deze zegen op zijn voorspraak voor en na de mis (moeten tijdig in Holset zijn).
In Lemiers kunt u de Basiuszegen ontvangen op zaterdag 2 februari tijdens de H. Mis van 18.00 uur.Hij wordt om hulp gevraagd  met name tegen keelaandoeningen.
De priester raakt met twee kruislings gehouden kaarsen de keel van de gelovige aan en zegt: Door tussenkomst van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, behoede de Heer U tegen alle keelziektes en tegen alle ander kwaad, in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.

De landelijke Kerkbijdrage Actie

Op zaterdag 19 januari 2019 om 12.00 uur gaan we de klokken luiden. De kerken van ons cluster luidden die klokken om de jaarlijkse actie Kerkbalans in te luiden, een actie waaraan alle kerken in Nederland deelnemen en die wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019.. Zonder uw welwillende bijdrage kunnen we NIETS. De parochies zijn totaal afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Wij ontvangen GEEN subsidie van de overheid en ook niet van bisdom of Vaticaan. Iedere parochie moet zichzelf bedruipen en wanneer dat niet meer kan gaat langzaam maar zeker ergens het licht en de lucht eruit..Het bisdom Roermond hanteert dit jaar een richtlijn bedrag van 110 €. We komen er de volgende keer op terug waartoe onze besturen besloten hebben. In ieder geval zaten we er voorgaande jaren onder, om mensen niet af te schrikken.
De kerk moet niet over geld gaan, maar zonder geld gaat het ook niet, bij ons. Bij u als lezer toch ook niet?

Vijlen: Kinderwoorddienst in januari

De derde zondag van de maand is 20 januari. Dan is juf José er weer om de kids een passende uitleg te geven. Alle kinderen zijn genodigd, maar vooral de jeugd van groep vier die de communie gaan doen en daardoor vertrouwder kunnen raken met dat wat niet met woorden alleen  uit te leggen is.

Lemiers: Tot eind april geen donderdagochtend Mis

Vanaf donderdag 27 december is er in de winterperiode geen H. Mis om 9.00 uur. Dit in verband met de hoge stookkosten.
In de laatste week van april worden de H. Missen weer hervat

Missiezondag 2018

 Ethiopië is een land met een eeuwenoude christelijke traditie. Het Ethiopisch-orthodoxe christendom is nog altijd een bepalende religieuze en culturele factor. Katholieken vormen een minderheid. De Projecten van 2018 gaan naar:

  • Steun voor koffieboeren.
    In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
  • Toevlucht bieden. Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht. In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. Een echte kapelPastoor Tesfaye is één van de priesters die regelmatig in de vluchtelingenkampen komen om pastorale zorg te verlenen. Samen het geloof vieren betekent voor de vluchtelingen een grote kracht waaruit zij moed kunnen putten. Graag zouden de mensen een echte kapel hebben, waar behalve het vieren van de eucharistie ook andere pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij willen er zijn voor de mensen en hen helpen om hun geloof ook in het vluchtelingenkamp te kunnen beleven”, aldus pastoor Tesfaye.

Oproep Paus Franciscus                                                                        

Paus Franciscus heeft op 29 september alle katholieken opgeroepen in oktober de rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen voor de bescherming van de Kerk, die zich in “geestelijke turbulentie” bevindt. In een afgelopen zaterdag gepubliceerde Vaticaanse verklaring staat dat de paus recent onderstreepte dat gebed “het wapen is tegen de Grote Aanklager die ‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen gebed kan hem verslaan. De Russische mystici en de grote heiligen uit alle tradities adviseerden om op momenten van geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder de mantel van de Heilige Moeder van God.”
De paus ging niet verder in op de “geestelijke turbulentie”, maar zei wel dat gebed en boetedoening de Kerk kan helpen zich meer bewust te worden “van de fouten, misstappen en misbruiken die in het heden en in het verleden zijn begaan, en toegewijd om zonder enige twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge overwinnen”.

Het bisdom Roermond beveelt zeker in de huidige omstandigheden de oproep van de paus van harte aan. Eerder deze week heeft u al een mail ontvangen met concrete handvaten om het rozenkransgebed opnieuw bij mensen onder de aandacht te brengen. In zijn oproep vraagt de paus dat het rozenkransgebed in deze oktobermaand zou worden afgesloten met het gebed tot de aartsengel Michaël en het Sub Tuum Praesidium.

Het gebed tot de aartsengel Michaël werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):

Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht
in de hel terug.

Het Sub tuum praesidium is een aanroeping van Maria die al in de vroegste eeuwen van het christendom gebeden en gezongen werd:

Onder uw bescherming
nemen wij onze toevlucht,
o, heilige Moeder van God.

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij glorierijke en gezegende maagd!

Mogelijk zijn we niet (meer) helemaal vertrouwd met deze oude gebeden en gezangen.
Maar het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden. Van harte aanbevolen!

Ed Smeets,
Gedelegeerde voor Liturgie & Kerkmuziek Bisdom Roermond

Zie ook: Rozenkrans bidden op deze site

Vijlen: Kindernevendienst

Kindernevendienst
Op 21 oktober ontvangen we de kinderen die naar de kerk komen in de hal van de kerk na de opening van de mis. Op gepaste wijze worden ze vertrouwd gemaakt met het evangelie van de dag. Vanaf de offerande komen ze terug in de liturgie om daar ook vertrouwd mee te raken. Eén van de aanwezige kinderen vragen we om een naam te trekken van iemand die we in samenwerking met Bloemenhuis Marlou gaan verrassen met een: “We hebben aan u gedacht boeketje”.

Lemiers: Rozenkrans bidden en spreekuur

Oktober Maria maand
In oktober bidden wij voor de H. Mis op dinsdag en donderdag het Rozenkrans gebed, ter ere van Onze Moeder Gods, allen van harte welkom!

Spreekuur Pastoor Van Galen
De parochiekamer in de pastorie is klaar.
Vanaf donderdag 13 september houdt de pastoor - normaal gesproken-  graag de deur voor u open.
Het "Inloop uur"  biedt u de kans vanaf 9.45 uur voor  overleg, gesprek, vragen, aanvraag voor intenties.
Het eindmoment zal normaliter 11.00 uur zijn.
Het enige dat een hindernis kan vormen zijn mogelijke uitvaarten in Lemiers of elders. We zullen er alles aan doen dat het nieuws u dan zo snel mogelijk kan bereiken, waarschijnlijk via de mededelingen kast bij de kerk.

Eind van het jaar zal het bestuur dit initiatief evalueren.

Opgeven Misintenties kan tevens in de sacristie na de H. Mis of op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur bij Salomé Brouwers; tel. 043-3065540

Kerkdiensten van de parochie Vijlen zijn te beluisteren.

Sinds 3 mei is de kerk van St. Martinus ‘in de lucht’.
De wekelijkse missen van Zondag 10.00 -11.00  Donderdag 19.00 – 19.30 uur, Vrijdag 09.00 – 9.30 uur en zaterdag de mis van 09.00 met aansluitend de aanbidding tot 10.00 uur maar ook uitvaarten en huwelijken zijn via internet te beluisteren, - of terug te beluisteren. Bovendien kunnen mensen die bij deze diensten niet lijfelijk present kunnen zijn, omdat ze in het buitenland verblijven, live inschakelen.
Via de website vindt u ook andere momenten wanneer we een liturgie of concert verzorgen….

U kunt daarvoor deze link gebruiken.

 

Een nieuw Mariafeest op 2ePinksterdag


Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.
Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden.
Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.

Pastoor Broekhoven

Het parochiecluster Vijlen- Holset en Lemiers feliciteert deze jubilerende pastoor van Vaals die van de 50 priesterjaren er heel van heeft ingezet voor de kerk in Vaals. Met niet aflatende trouw en ijver
Is hij het niet weg te denken gezicht in het leven van de gemeenschap waar de kerk een onderdeel van is.
Hij viert het jubileum op 8 april, maar 30 maart was zijn wijdingsdag, met o.a. zijn klasgenoot Mgr. Fr.  Wiertz. Dank, proficiat en ad multos annos!

Kindernevendienst

In april is de 15de de derde zondag van de maand. Dan ontvangt juffrouw José weer de kinderen die door haar op maat worden toegesproken over het thema van de zondag. Bovendien: Wie van de kinderen trekt het bloemetje van de maand?

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vrijdag 23 februari uitgeroepen tot speciale dag van vasten en gebed voor de vrede in Afrika. Hij nodigt alle gelovigen wereldwijd uit om op die dag in het bijzonder te vasten en te bidden voor vrede in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Sudan. Graag willen wij gehoor geven aan de oproep van de paus en nodigen u daarom uit om op die dag tijdens de eucharistieviering of tijdens een andere gebedsdienst (kruisweg, rozenkrans …) het gebed om vrede in Afrika als gebedsintentie op te nemen. Als voorbeeld reiken wij u onderstaand een voorbede aan en een gebed van een basisschool in Senegal.

Voorbede 
Wij bidden voor vrede in Afrika, in het bijzonder voor vrede in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Sudan:  dat de taal van de liefde en dialoog de boventoon mag krijgen boven de gewapende taal van het conflict.


Gebed voor de Vrede (Marie-Jeanne-School, St. Anne, Thiès Senegal)

God, wij bidden voor alle mensen die lijden.
Elke dag sterven duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog, hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder  familie. Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten, om een plek te vinden waar ze beschermd zijn.
Help ons, God, een wereld te bouwen, waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen in vrede met elkaar danst en zingt.

Voor meer info: https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/paus-speciale-gebedsdag-voor-vrede-in-afrika

Tarieven

Bisdom breed worden tarieven in 2018 aangepast. U zult daar straks meer van horen en ervaren dat we op gepaste wijze zullen meegaan. Verhogingen zijn niet nieuw op dit vlak. We zijn zeker niet conform de richtlijnen meegegaan in het verleden.
Voorbeeld is het bedrag voor een intentie in het weekend. Dat was al jaren bisdom breed € 25 , voor u €16.
Dat wordt nu bisdombreed € 27,50, wij verhogen ook, maar gaan naar € 18.
Diensten nu besteld voor volgend jaar nemen we uiteraard aan voor het nu geldende aanbod.

St. Catharina Lemiers
Schilderijen terug

Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt
Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt.

 

Ga naar boven