See other templatesSee other templates

Nieuwjaarsreceptie voor de gezamenlijke parochies in Holset

Na de H. Mis op 1 januari 2019 van 11.15  uur  vindt vanaf ongeveer 12.00/12.15 uur de Nieuwjaarsreceptie van de 3 Parochies plaats in Restaurant ’t Klükske te Holset.
Rond 14.00 uur zal deze afgelopen zijn.  

Iedere parochiaan/c.q. kerkbezoeker is van harte welkom.

Kerstactie

Op zondag 16 december houdt de parochie de jaarlijkse kerstactie. Enkele dagen ervoor bezorgen onze vrijwilligers u de enveloppe met daarin vermeldt onze kerkdiensten  voor de feestdagen. Het is ook díe enveloppe welke men bij u komt ophalen voor uw kerstgave.Ter ondersteuning luidt die zondag de klok om het besef van de actie wakker te roepen…

De filmavond

Is voor dit jaar op donderdag 13 december in de zaal van café restaurant Bergzicht te Vijlen. De aanvang is 20.00 uur. De zal is open om 19.30 uur. De film heet: Thérèse.
Deze speelfilm gaat over het leven van de H. Theresia van Lisieux. Zij is een zeer populaire heilige die op 15 jarige leeftijd in het klooster trad. Zij is vanwege haar originele leefwijze en Godsbeeld uitgeroepen tot kerklerares.
De heilige Paus Johannes Paulus II heeft van deze film gezegd: “Ik schenk mijn zegen aan deze film en aan iedereen die ernaar kijkt”.

Slavisch-Byzantijns zang-ensemble Capella Droezjba

Hetgeen maanden geleden al in onze Martinus kerk had kunnen klinken maar door ziekte niet doorging, staat nu op het programma op zondag 9 december.
Liederen kunnen bij uitstek leiden tot het ervaren van een innerlijke jubelstemming
of andere gevoelens zoals die van weemoed... een verlangen naar vervlogen tijden.
Ook een stille gewaarwording van tijdloosheid is mogelijk, of een passie voor...
vul maar in... het leven zelf, God.
Soms waant een mens zich in de hemel wanneer stemmen deze gezangen gaan lijken op engelenzang…

Vijlen: Kerkelijk Oudejaar nadert maar ook Sint Nicolaas

Zondag 25 november is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. Op 2 december is het dan in zekere zin Nieuwjaarsdag, met de eerste Adventszondag. Het is ook nog de laatste zondag dat we de Goed Heiligman ins ons land hebben. Naar het schijnt liet hij zijn oog op onze kerk vallen. We lassen daarom een extra zondag met juffrouw José om de kinderen te ontvangen in de Kindernevendienst

Missiezondag 2018

 Ethiopië is een land met een eeuwenoude christelijke traditie. Het Ethiopisch-orthodoxe christendom is nog altijd een bepalende religieuze en culturele factor. Katholieken vormen een minderheid. De Projecten van 2018 gaan naar:

  • Steun voor koffieboeren.
    In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
  • Toevlucht bieden. Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht. In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. Een echte kapelPastoor Tesfaye is één van de priesters die regelmatig in de vluchtelingenkampen komen om pastorale zorg te verlenen. Samen het geloof vieren betekent voor de vluchtelingen een grote kracht waaruit zij moed kunnen putten. Graag zouden de mensen een echte kapel hebben, waar behalve het vieren van de eucharistie ook andere pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij willen er zijn voor de mensen en hen helpen om hun geloof ook in het vluchtelingenkamp te kunnen beleven”, aldus pastoor Tesfaye.

Oproep Paus Franciscus                                                                        

Paus Franciscus heeft op 29 september alle katholieken opgeroepen in oktober de rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen voor de bescherming van de Kerk, die zich in “geestelijke turbulentie” bevindt. In een afgelopen zaterdag gepubliceerde Vaticaanse verklaring staat dat de paus recent onderstreepte dat gebed “het wapen is tegen de Grote Aanklager die ‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen gebed kan hem verslaan. De Russische mystici en de grote heiligen uit alle tradities adviseerden om op momenten van geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder de mantel van de Heilige Moeder van God.”
De paus ging niet verder in op de “geestelijke turbulentie”, maar zei wel dat gebed en boetedoening de Kerk kan helpen zich meer bewust te worden “van de fouten, misstappen en misbruiken die in het heden en in het verleden zijn begaan, en toegewijd om zonder enige twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge overwinnen”.

Het bisdom Roermond beveelt zeker in de huidige omstandigheden de oproep van de paus van harte aan. Eerder deze week heeft u al een mail ontvangen met concrete handvaten om het rozenkransgebed opnieuw bij mensen onder de aandacht te brengen. In zijn oproep vraagt de paus dat het rozenkransgebed in deze oktobermaand zou worden afgesloten met het gebed tot de aartsengel Michaël en het Sub Tuum Praesidium.

Het gebed tot de aartsengel Michaël werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):

Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht
in de hel terug.

Het Sub tuum praesidium is een aanroeping van Maria die al in de vroegste eeuwen van het christendom gebeden en gezongen werd:

Onder uw bescherming
nemen wij onze toevlucht,
o, heilige Moeder van God.

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij glorierijke en gezegende maagd!

Mogelijk zijn we niet (meer) helemaal vertrouwd met deze oude gebeden en gezangen.
Maar het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden. Van harte aanbevolen!

Ed Smeets,
Gedelegeerde voor Liturgie & Kerkmuziek Bisdom Roermond

Zie ook: Rozenkrans bidden op deze site

Vijlen: Kindernevendienst

Kindernevendienst
Op 21 oktober ontvangen we de kinderen die naar de kerk komen in de hal van de kerk na de opening van de mis. Op gepaste wijze worden ze vertrouwd gemaakt met het evangelie van de dag. Vanaf de offerande komen ze terug in de liturgie om daar ook vertrouwd mee te raken. Eén van de aanwezige kinderen vragen we om een naam te trekken van iemand die we in samenwerking met Bloemenhuis Marlou gaan verrassen met een: “We hebben aan u gedacht boeketje”.

Lemiers: Rozenkrans bidden en spreekuur

Oktober Maria maand
In oktober bidden wij voor de H. Mis op dinsdag en donderdag het Rozenkrans gebed, ter ere van Onze Moeder Gods, allen van harte welkom!

Spreekuur Pastoor Van Galen
De parochiekamer in de pastorie is klaar.
Vanaf donderdag 13 september houdt de pastoor - normaal gesproken-  graag de deur voor u open.
Het "Inloop uur"  biedt u de kans vanaf 9.45 uur voor  overleg, gesprek, vragen, aanvraag voor intenties.
Het eindmoment zal normaliter 11.00 uur zijn.
Het enige dat een hindernis kan vormen zijn mogelijke uitvaarten in Lemiers of elders. We zullen er alles aan doen dat het nieuws u dan zo snel mogelijk kan bereiken, waarschijnlijk via de mededelingen kast bij de kerk.

Eind van het jaar zal het bestuur dit initiatief evalueren.

Opgeven Misintenties kan tevens in de sacristie na de H. Mis of op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur bij Salomé Brouwers; tel. 043-3065540

Kerkdiensten van de parochie Vijlen zijn te beluisteren.

Sinds 3 mei is de kerk van St. Martinus ‘in de lucht’.
De wekelijkse missen van Zondag 10.00 -11.00  Donderdag 19.00 – 19.30 uur, Vrijdag 09.00 – 9.30 uur en zaterdag de mis van 09.00 met aansluitend de aanbidding tot 10.00 uur maar ook uitvaarten en huwelijken zijn via internet te beluisteren, - of terug te beluisteren. Bovendien kunnen mensen die bij deze diensten niet lijfelijk present kunnen zijn, omdat ze in het buitenland verblijven, live inschakelen.
Via de website vindt u ook andere momenten wanneer we een liturgie of concert verzorgen….

U kunt daarvoor deze link gebruiken.

 

Een nieuw Mariafeest op 2ePinksterdag


Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.
Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden.
Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.

Pastoor Broekhoven

Het parochiecluster Vijlen- Holset en Lemiers feliciteert deze jubilerende pastoor van Vaals die van de 50 priesterjaren er heel van heeft ingezet voor de kerk in Vaals. Met niet aflatende trouw en ijver
Is hij het niet weg te denken gezicht in het leven van de gemeenschap waar de kerk een onderdeel van is.
Hij viert het jubileum op 8 april, maar 30 maart was zijn wijdingsdag, met o.a. zijn klasgenoot Mgr. Fr.  Wiertz. Dank, proficiat en ad multos annos!

Kindernevendienst

In april is de 15de de derde zondag van de maand. Dan ontvangt juffrouw José weer de kinderen die door haar op maat worden toegesproken over het thema van de zondag. Bovendien: Wie van de kinderen trekt het bloemetje van de maand?

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vrijdag 23 februari uitgeroepen tot speciale dag van vasten en gebed voor de vrede in Afrika. Hij nodigt alle gelovigen wereldwijd uit om op die dag in het bijzonder te vasten en te bidden voor vrede in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Sudan. Graag willen wij gehoor geven aan de oproep van de paus en nodigen u daarom uit om op die dag tijdens de eucharistieviering of tijdens een andere gebedsdienst (kruisweg, rozenkrans …) het gebed om vrede in Afrika als gebedsintentie op te nemen. Als voorbeeld reiken wij u onderstaand een voorbede aan en een gebed van een basisschool in Senegal.

Voorbede 
Wij bidden voor vrede in Afrika, in het bijzonder voor vrede in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Sudan:  dat de taal van de liefde en dialoog de boventoon mag krijgen boven de gewapende taal van het conflict.


Gebed voor de Vrede (Marie-Jeanne-School, St. Anne, Thiès Senegal)

God, wij bidden voor alle mensen die lijden.
Elke dag sterven duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog, hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder  familie. Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten, om een plek te vinden waar ze beschermd zijn.
Help ons, God, een wereld te bouwen, waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen in vrede met elkaar danst en zingt.

Voor meer info: https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/paus-speciale-gebedsdag-voor-vrede-in-afrika

Tarieven

Bisdom breed worden tarieven in 2018 aangepast. U zult daar straks meer van horen en ervaren dat we op gepaste wijze zullen meegaan. Verhogingen zijn niet nieuw op dit vlak. We zijn zeker niet conform de richtlijnen meegegaan in het verleden.
Voorbeeld is het bedrag voor een intentie in het weekend. Dat was al jaren bisdom breed € 25 , voor u €16.
Dat wordt nu bisdombreed € 27,50, wij verhogen ook, maar gaan naar € 18.
Diensten nu besteld voor volgend jaar nemen we uiteraard aan voor het nu geldende aanbod.

St. Catharina Lemiers
Schilderijen terug

Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt
Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt.

 

Ga naar boven